Hematology. 2015 Dec;20(10):584-6. doi: 10.1179/1607845415Y.0000000022. Epub 2015 Jun 12.

Rasikh Tuktamyshov, Renad Zhdanov