Thromb Haemost. 2003 Feb;89(2):235-42.

Mikhail V. Ovanesov, Julya V. Krasotkina, Ljudmila I. Ul’yanova, Kema V. Abushinova, Olga P. Plyushch c, Sergey P. Domogatskii d, Andrey I. Vorob’ev e, Fazly I. Ataullakhanov